Riesling & Pinot Weeks Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Riesling & Pinot Weeks

Informatiebureau voor Duitse wijn is gevestigd te Breda. Riesling en Pinot Weeks is onderdeel van Informatiebureau voor Duitse wijn te (4818 CL) Breda aan de Verlengde Poolseweg 16, HRA 347690. Wanneer de deelnemer gebruik maakt van de site www.heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks heeft de deelnemer automatisch te maken met de voorwaarden die Informatiebureau voor Duitse Wijn en HEERLIJK Internet B.V stellen aan het gebruik van de site.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het evenement Riesling en Pinot Weeks dat door Informatiebureau voor Duitse Wijn wordt georganiseerd, hierna te noemen: de organisator. De organisator is gevestigd in Breda en te bereiken via onderstaande gegevens.

Verlengde Poolseweg 16
4818 CL Breda
tel: +31 (0) 76 52 44 680
e-mail: info@duitsewijn.nl

1.2 Heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks exploiteert de mogelijkheid om van 3 t/m 19 juni 2022 een tafel te reserveren voor een lunch en/of diner.

1.3 De gebruiker: De natuurlijke perso(o)n(en) die via www.heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks reserveert. De gebruiker kan individueel, voor meerdere personen of voor een groep (de maximale grootte van de groep wordt door de restaurateur zelf ingesteld) een tafel reserveren.

1.4 De deelnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het exploiteren van een restaurant.

1.5 Website: De website www.heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks.

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder deelnemer verstaan diegene, die blijkens ondertekening de overeenkomst van deelname heeft aangegaan met de organisator, alsmede haar bevoegde vertegenwoordigers. Ook indien de in dit lid bedoelde ondertekening bij desbetreffende firma gedaan is door een niet-bevoegde, zal deze door de organisator beschouwd worden als de ondertekening door een bevoegde en zal dien ten gevolge de deelnemer verplichten alle consequenties voortvloeiend uit deze overeenkomst te aanvaarden.

1.7 Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere door de organisator met deelnemer ter zake van deelname gesloten overeenkomst.

1.8 Deelnemer kan tegenover de organisator geen rechten ontlenen aan overeenkomsten ter zake van deelname, strijdig met deze algemene voorwaarden tenzij van een dergelijke overeenkomst blijkt uit een door de organisator getekende opdrachtbevestiging.

1.9 Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

1.10 De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding.

 

Artikel 2. Aanmelding als deelnemer

2.1 De eerste aanmelding tot de website van heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks kan worden aangevraagd door de deelnemer door middel van het invoeren van de naam, e-mailadres en telefoonnummer bij het maken van de reservering.

2.2 De deelnemer kan op elk gewenst moment zijn account verwijderen door dit aan te geven in een e-mail (info@heerlijk.nl)

 

Artikel 3. Gebruik van het reserveringssysteem

3.1 De gebruiker kan op www.heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks reserveren voor lunch en/of diner op elke dag in de periode van 3 t/m 19 juni 2022.

3.2 De gebruiker heeft de mogelijkheid om een reservering te annuleren binnen de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 4. Beheer toegangscode

4.1 De toegangscode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.2 De toegangscode is te allen tijde te wijzigen. Dit is mogelijk op de profielpagina van de deelnemer.

4.3 Er is de mogelijkheid om te allen tijde een nieuwe toegangscode te verkrijgen.

Artikel 5. Gebruik heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks

5.1 De organisator en HEERLIJK Internet BV behouden zich het recht voor om de toegang van de deelnemer te blokkeren als de organisator en/of HEERLIJK Internet BV op grond van de ter beschikking zijnde informatie vermoedt dat de gebruiker de dienst gebruikt in strijd met één van de artikelen van de algemene voorwaarden. De deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden.

5.2 Op het gebruik van de site heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks is naast de algemene voorwaarden het Nederlands recht van toepassing.

5.3 Bij een beëindiging, (langdurige) onderbreking of blokkering van het systeem is het mogelijk dat de informatie die de deelnemer via heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks heeft opgeslagen niet meer achterhaald kan worden. De deelnemer accepteert dit risico.

Artikel 6. Onderhoud

6.1 De organisator en HEERLIJK Internet BV spannen zich naar beste kunnen in om de deelnemer een ononderbroken toegang tot de dienst en het gebruik van heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks aan te bieden.

6.2 HEERLIJK Internet BV kan onderdelen van de dienst te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen en plegen van onderhoud en is niet verantwoordelijk voor eventuele voortkomend uit deze onderbreking.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 De prijzen voor een 3-gangenlunch of een 3-gangendiner incl. bijpassende wijnen zijn € 50,-* per persoon. Per Michelinster geldt een toeslag van € 15,-.

De betaling van de gebruiker vindt plaats bij de deelnemer.


Artikel 8. Klachten

Zijn er vragen of klachten naar aanleiding van gebruik van de dienst van HEERLIJK Internet BV, dan kan de deelnemer de organisatie bereiken via de contactgegevens op de site.

Wanneer er klachten over de deelnemer zijn dient de gebruiker dit zelf aan de deelnemer te melden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

HEERLIJK Internet BV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden. HEERLIJK Internet BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden. U geeft HEERLIJK Internet BV nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1 Het logo heerlijk.nl/rieslingenpinotweeks mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator worden gebruikt.

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot heerlijk.nl berusten bij HEERLIJK Internet BV tenzij anders is aangegeven. Hieronder valt het gebruik van logo, fotomateriaal en copy gebruikt op de website.

Artikel 11. Annulering

11.1 Indien de gebruiker de reservering wenst te annuleren, dan kan dit uiterlijk 24 uur voor de reservering kosteloos gedaan worden middels de e-mailbevestiging van de reservering. Daarin zit een link die verwijst naar een annuleringspagina, op deze pagina kan de annulering definitief worden gemaakt.

Indien de reservering < 24 uur (minder dan 24 uur voor de reservering) wordt geannuleerd kan de deelnemer de gebruiker kosten in rekening brengen.

11.2 Uitzonderingen in rekening gebrachte kosten op annuleringen:

In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel, mits vastgesteld door behandelend arts/specialist.

In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel van bloed- en of aanverwanten in de eerste of tweede graad, mits vastgesteld door behandelend arts/specialist.

Artikel 12. Reviews

Bij het plaatsen van een review gelden de volgende voorwaarden. Het is niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen. Ook is het niet toegestaan om teksten/ of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk te maken of te laten zijn van etnisch of pornografisch materiaal. Daaronder dient in elk geval, maar niet uitsluitend, te worden verstaan: materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Wanneer van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten.

De gebruiker dient zich te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op de internetsite. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

HEERLIJK Internet BV behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - in hetgeen door de gebruiker aan heerlijk.nl ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel oogpunt of anderszins dienstig of gewenst oordelen. Ook is HEERLIJK Internet BV gerechtigd zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. HEERLIJK Internet BV is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13. Slotbepaling

HEERLIJK Internet BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden of de privacy statement zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker en de deelnemer.