Algemenevoorwaarden consument HEERLIJK10Daagse 2022

Algemene Voorwaarden

HEERLIJK Internet BV is gevestigd te Rotterdam. De HEERLIJK10Daagse is onderdeel van HEERLIJK Internet BV te (3051 BP) Rotterdam aan Villapark 1 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53903617. Wanneer de deelnemer gebruik maakt van de site www.heerlijk.nl/10daagse heeft de deelnemer automatisch te maken met de voorwaarden die HEERLIJK Internet BV stelt aan het gebruik van de site.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het evenement HEERLIJK10Daagse dat door HEERLIJK Internet BV wordt georganiseerd, hierna te noemen de organisator. HEERLIJK Internet BV is gevestigd in Rotterdam en te bereiken via onderstaande gegevens.

Villapark 1
3051 BP Rotterdam
tel: 010 – 211 00 90
e-mail: info@heerlijk.nl

1.2 De HEERLIJK10Daagse is de besloten vennootschap die de web-dienst online reserveren van een tafel voor een lunch en/of diner in de maand van 16 t/m 25 juni 2022 exploiteert.

1.3 De deelnemer: De natuurlijke perso(o)n(en) die via www.heerlijk.nl/10daagse reserveert. Een deelnemer kan individueel, voor meerdere personen of voor een groep (de maximale grootte van de groep wordt door de restaurateur zelf ingesteld) een tafel reserveren.

1.4 Restaurateur: De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het exploiteren van een restaurant.

1.5 Website: De website www.heerlijk.nl/10daagse

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder deelnemer verstaan diegene, die blijkens ondertekening de overeenkomst van deelname heeft aangegaan met de organisator, alsmede haar bevoegde vertegenwoordigers. Ook indien de in dit lid bedoelde ondertekening bij desbetreffende firma gedaan is door een niet-bevoegde, zal deze door de organisator beschouwd worden als de ondertekening door een bevoegde en zal dien ten gevolge de deelnemer verplichten alle consequenties voortvloeiend uit deze overeenkomst te aanvaarden.

1.7 Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere door de organisator met deelnemer ter zake van deelname gesloten overeenkomst.

1.8 Deelnemer kan tegenover de organisator geen rechten ontlenen aan overeenkomsten ter zake van deelname, strijdig met deze algemene voorwaarden tenzij van een dergelijke overeenkomst blijkt uit een door de organisator getekende opdrachtbevestiging.

1.9 Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

1.10 De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding.

1.11 De restaurateur dient persoonlijke gegevens van gasten, die via de HEERLIJK10Daagsereserveren, alleen te gebruiken voor reserveringsdoeleinden.

Artikel 2. Aanmelding als deelnemer

2.1 De eerste aanmelding tot de website van de HEERLIJK10Daagse kan worden aangevraagd door de deelnemer door middel van het invoeren van de naam, adresgegevens en e-mailadres en telefoonnummer op de website www.heerlijk.nl/staredition.

2.2 Het e-mailadres van de deelnemer is tevens de inlognaam. Dit e-mailadres wordt tevens gebruikt voor alle door de website www.heerlijk.nl/10daagse gegenereerde e-mail berichten.

2.3 De deelnemer kan toegang tot het reserveringssysteem krijgen door het intoetsen van de inlognaam en het toegekende wachtwoord.

2.4 De deelnemer kan op elk gewenst moment zijn profiel verwijderen door dit aan te geven in een e-mail (info@heerlijk.nl).

Artikel 3. Gebruik van het reserveringssysteem

3.1 De deelnemer kan op heerlijk.nl/10daagse reserveren voor lunch en/of diner tussen 16 t/m 25 juni 2022.

3.2 De deelnemer heeft de mogelijkheid om een reservering te annuleren binnen de annuleringsvoorwaarden. 

Artikel 4. Beheer toegangscode

4.1 De toegangscode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.2 De toegangscode is te allen tijde te wijzigen. Dit is mogelijk op de profielpagina van de deelnemer.

4.3 Er is de mogelijkheid om te allen tijde een nieuwe toegangscode te verkrijgen.

Artikel 5. Gebruik heerlijk.nl/staredition

5.1 HEERLIJK Internet BV behoudt zich het recht voor om de toegang van de deelnemer te blokkeren als HEERLIJK Internet BV op grond van de ter beschikking zijnde informatie vermoedt dat de gebruiker de dienst gebruikt in strijd met één van de artikelen van de algemene voorwaarden. De deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden.

5.2 Op het gebruik van de site heerlijk.nl/staredition is naast de algemene voorwaarden het Nederlands recht van toepassing.

5.3 Bij een beëindiging, (langdurige) onderbreking of blokkering van het systeem is het mogelijk dat de informatie die de deelnemer via heerlijk.nl/10daagse heeft opgeslagen niet meer achterhaald kan worden. De deelnemer accepteert dit risico. 

Artikel 6. Onderhoud

6.1 HEERLIJK Internet BV spant zich naar beste kunnen in om de deelnemer een ononderbroken toegang tot de dienst en het gebruik van heerlijk.nl/10daagse aan te bieden.

6.2 HEERLIJK Internet BV kan onderdelen van de dienst te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen en plegen van onderhoud en is niet verantwoordelijk voor eventuele voortkomend uit deze onderbreking.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Bij het maken van de reservering hoeft geen betaling via de website te worden voldaan. De rekening dient in het geheel te worden voldaan in het restaurant waar de reservering is geplaatst.

Artikel 8. Klachten

Zijn er vragen of klachten naar aanleiding van gebruik van de dienst van HEERLIJK Internet BV, dan kan de deelnemer de organisatie bereiken via de contactgegevens op de site. Wanneer er klachten over het restaurant zijn dient de deelnemer dit zelf aan het restaurant te melden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

HEERLIJK Internet BV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden. HEERLIJK Internet BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden. Je geeft HEERLIJK Internet BV nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. De wijze waarop HEERLIJK Internet BV omgaat met de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen in de privacy statement van de HEERLIJK10Daagse.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1 Het logo van de HEERLIJK10Daagse mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van HEERLIJK Internet BV worden gebruikt.

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot heerlijk.nl berusten bij HEERLIJK Internet BV tenzij anders is aangegeven. Hieronder valt het gebruik van logo, fotomateriaal en copy gebruikt op de website.

10.3 Op www.heerlijk.nl/10daagse staat een verwijzing naar de Privacy Statement die van kracht is.

Artikel 11. Annulering

11.1 Indien de deelnemer de reservering wenst te annuleren, dan kan dit uiterlijk 24 uur voor de reservering kosteloos gedaan worden middels het online profiel welke op www.heerlijk.nl te zien is na inloggen onder het kopje 'Mijn reserveringen'. Indien de reservering < 24 uur (minder dan 24 uur voor de reservering) wordt geannuleerd kan het restaurant de deelnemer kosten in rekening brengen.

11.2 Uitzonderingen in rekening gebrachte kosten op annuleringen: In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel, mits vastgesteld door behandelend arts/specialist. In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel van bloed- en of aanverwanten in de eerste of tweede graad, mits vastgesteld door behandelend arts/specialist.

Artikel 12. Reviews

Bij het plaatsen van een review gelden de volgende voorwaarden. Het is niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen. Ook is het niet toegestaan om teksten/ of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk te maken of te laten zijn van etnisch of pornografisch materiaal. Daaronder dient in elk geval, maar niet uitsluitend, te worden verstaan: materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Wanneer van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten. De gebruiker dient zich te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op de internetsite. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden. HEERLIJK Internet BV behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - in hetgeen door de gebruiker aan heerlijk.nl ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel oogpunt of anderszins dienstig of gewenst oordelen. Ook is HEERLIJK Internet BV gerechtigd zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. HEERLIJK Internet BV is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13. Slotbepaling

HEERLIJK Internet BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden of de privacy statement zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.